Sanace vody

 

  hydrogeologický průzkum   atmogeochemický průzkum   vyčištění podzemních vod a horninového prostředí na požadované limity  
             
  projekty , dodávky, instalace a zprovoznění technologie pro odsávání a čištění půdního vzduchu nezvodnělého horninového prostředí   zamezení dalšího šíření kontaminace v horninovém prostředí   následný monitoring podzemních vod a horninového prostředí po ukončení sanačního zásahu  
             
  likvidace starých zátěží životního prostředí   likvidace následků havárií   odborný dozor nad prováděním sanačních prací  
             
  zpracování návrhů na optimalizaci sanačních zásahů   zpracování modelů šíření kontaminantů v horninovém prostředí      

 

       
 

Řešení sanací podzemních vod a horninového prostředí kontaminovaných látkami cizorodými pro životní prostředí:

 

Sanační technologie pro dekontaminaci horninového prostředí - výroba, dodávka, případně instalace:

 

Průzkumné práce - projekt:

 • zjištění existence ekologické zátěže horninového prostředí
  Zpracování návrhu, studie, projektu a následná výroba a realizace technologie pro čištění podzemní vody od kontaminujících látek s dalším využitím vyčištěné (upravené) vody jako vody pitné či užitkové
 

Průzkumné práce - realizace:

 • atmogeochemický průzkum,
 • hydrogeologický průzkum,
 • geofyzikální průzkum,
 • zonální odběry vzorků zemin,
 • odběry vzorků stavebních materiálů,
 • sedimentů z kanalizace, apod.)
 
 • sanační technologie
 • mobilní sanační technologie
 • sanační technologie pro krátkodobé sanační zásahy nebo řešení havarijních úniků na pozemních komunikacích
 

Průzkumné práce - vyhodnocení

Transportní modely šíření znečištění

Zpracování modelů přirozené atenuace

 

Demolice, odtěžba

   
 • Odtěžba kontaminovaných stavebních materiálů a zemin z ohnisek znečištění, jejich likvidace
 • Zajištění souvisejících demoličních a zemních prací při realizaci likvidace ekologické zátěže
   

Zamezení šíření kontaminace:

  Analýza rizik kontaminovaného území, případně její aktualizace  
 • Zamezení dalšího šíření kontaminace v horninovém prostředí
 • Vybudování a provoz ochranných hydraulických bariér pro zamezení šíření kontaminace z ohnisek znečištění
  Studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu  

Cílové limity:

  Pilotní pokusy vhodnosti sanačních postupů a technologií pro dekontaminaci nesaturované zóny horninového prostředí   Vyčištění podzemních vod a horninového prostředí na požadované cílové sanační limity
  Projekt sanačních technologií pro dekontaminaci nesaturované zóny horninového prostředí  

Supervize a expertní činnost

 

Projekt sanačních technologií pro dekontaminaci saturované zóny horninového prostředí

 
 • Supervize a expertní činnost v rámci realizace sanačních prací
 
 • Následný monitoring podzemních vod a horninového prostředí po ukončení sanačního zásahu
 • Zpracování závěrečné zprávy z průběhu realizace nápravných opatření
 • Uvedení sanované lokality do původního stavu
 • Vyčíslení nákladů na realizaci nápravných opatření (ocenění existující ekologické zátěže)
 • Projekce a realizace moderních a inovativních sanačních postupů

 

 

 

 

Poslední aktuality

Platná legislativa týkající se pořizování geologické dokumentace sanačních geologických prací*Naplnění vytčených základních tezí a principů v návrhu nového zákona o ochraně ovzduší předkládaného vládě ČR*Změny v plnění ohlašovacích povinnosti v oblasti ovzduší za rok 2010*Kontaminanty v životním prostředí
20.01.2011
Sanace skládky Lukavice; Operační program Životní prostředí - Odstraňování starých ekologických zátěží, Konference sanační technologie; Cíle a hlavní změny v novém zákoně o ochraně ovzduší; ....
09.08.2010

 

Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010  
Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010  
Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010  
Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010  
Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010  
Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010  
Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010  

 

Reference - sanační práce

 

Další služby, které můžete hledat:

Vodní zdroje Ekomonitor|Biologické filtry |Septiky|Analýza rizik|Jímky|Studny, vrty, hydrogeologie|Čistička odpadních vod|Lapoly - odlučovače lehkých kapalin|Ekologické audity, IPPC|ČOV|Odlučovače ropných látek|Odpadní vody|EIA, SEA|Odlučovače tuku|Úprava vody|Plastové nádrže|Sanace|Průzkumy kontamince ekologických zátěží|Radonový průzkum, odradonování|Rozbory, analýzy, radon, emise, měření pracovního prostředí|Striping, stripovací věže|Vodoměrné šachty|Vodovody, kanalizace|Žumpy|Čistírna odpadních vod