Analýza rizika

Riziková analýza kontaminovaného území:

 • slouží obecně pro stanovení rozsahu a míry současné kontaminace horninového prostředí a podzemní vody a
 • návazně pro stanovení rizika působení kontaminace na jednotlivé složky životního prostředí s důrazem buď na člověka jako koncový článek potravinového řetězce nebo na jednotlivé složky životního prostředí.

 Cílem analýzy rizik je

 • komplexně popsat existující a reálná potenciální rizika, která plynou z existence znečištění životního prostředí a
 • na základě posouzení jejich závažnosti stanovit nápravná opatření, resp. strategii řízení rizika.

Důležitým kritériem posuzování rizik kontaminovaného území je posouzení existujícího, předpokládaného nebo možného způsobu využití kontaminované lokality a území v dosahu migrace kontaminace a vlivů kontaminace.

Pro využití území v souladu s územním plánem je v závěru analýzy rizika návrh cílových parametrů.
Navrhované cílové parametry jsou podloženy reálnou možností jejich dosažení a vzata v úvahu hlediska technická, legislativní, časová i finanční.

Analýza rizik vychází ze známých či ověřených skutečností, má proto časově omezenou platnost. Vstupními informacemi ke zpracování analýzy rizik jsou využity stávající materiály o stavu ekologické zátěže, dostupná archivní dokumentace, využívá se odborná literatura, výsledky laboratorních vzorků.

Analýza rizik sestává obvykle těchto částí:

 • průzkum stavu znečištění území
 • hodnocení zdravotních rizik a rizik pro jednotlivé složky životního prostředí vyplývajících z tohoto znečištění
 • návrh cílů a cílových parametrů nápravného opatření a způsobu prokázání jejich dosažení včetně návrhu postsanačního monitoringu
 • návrh nápravných opatření nebo srovnání alternativních postupů omezování či eliminace rizik, popř. návrh na zpracování studie proveditelnosti
 • odhad finančních nákladů a časové náročnosti doporučených variant nápravných opatření (analýza poměru vynaložených prostředků k míře snížení rizik)

Nezbytnou součástí analýzy rizika kontaminovaného území je:

 • identifikace zdrojů rizika, jejich klasifikace,
 • určení priorit různých druhů rizika,
 • analýza příčin a následků,
 • hodnocení rizika.

Takováto analýza rizik pak poskytuje možnost přijímat opatření k předcházení vzniku nebo omezení důsledků mimořádných událostí. Oblast přijímání preventivních či nápravných opatření úzce souvisí s řízením rizik. Prioritou v tomto procesu je identifikace rizik. Nedokážeme-li riziko identifikovat, nejsme schopni jej analyzovat a účinně se proti němu bránit.

Způsobilost ke zpracování analýzy rizik kontaminovaného území

Veškeré práce spojené se zpracováním analýzy rizika kontaminovaného území jsou spojeny s geologickými pracemi. Jsou proto projektovány, řízeny a vyhodnocovány odborně způsobilou osobou, která odpovídá za správnost, kvalitu použitých průzkumných a vzorkovacích metod, za subdodavatelské práce a za komplexnost zpracování a vyhodnocení výsledků.

Projektování analýzy rizik

Komplexnost zpracování analýzy rizik předpokládá:

 • Dostatečnou a aktuální prozkoumanost území
 • Znalost transportních cest pro šíření kontaminace mimo původní ohniska znečištění
 • Zpracování předběžného koncepčního modelu kontaminovaného území

Koncepční model analýzy rizika zahrnuje:

 • Výčet jednotlivých ohnisek kontaminace (vody, zeminy, sedimenty, pohřbené materiály, stavební konstrukce, skládky, deponie, výsypky, haldy, odkaliště, laguny)
 • Výčet primárních zdrojů znečištění, které unikají, případně unikaly, nebo mohly unikat do životního prostředí
 • Základní charakteristiky závadných látek z hlediska toxikologie a interakcí v životním prostředí včetně procesů přirozené atenuace
 • Reálné transportní cesty, kterými se ze zdrojů znečištění šíří jednotlivé znečišťující látky, skupiny látek

Výčet příjemců rizik

 • skupiny obyvatel s možnými scénáři expozice,
 • skupiny ohrožených složek životního prostředí, ekosystémů, stanovišť se vzácnými druhy,
 • zdroje vod a povrchových toků a nádrží, přírodních léčivých zdrojů a relevantních ochranných pásem v potenciálním dosahu kontaminace

Koncepční model definuje předpokládané expoziční cesty (zdroj znečištění, transportní cesta a scénář expozice příjemce rizik) a je základem dobře zpracované analýzy rizik.

 
Pro vypracování analýzy rizika je daný postup daný Metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí č.12/2005.

Závazná osnova závěrečné zprávy analýzy rizik

ÚVOD

 1. ÚDAJE O ÚZEMÍ
 • Všeobecné údaje
 • Geografické vymezení území
 • Stávající a plánované využití území
 • Základní charakterizace obydlenosti území
 • Majetkoprávní vztahy
 • Přírodní poměry zájmového území
 • Geomorfologické a klimatické poměry
 • Geologické poměry
 • Hydrogeologické poměry
 • Hydrologické poměry
 • Geochemické a hydrochemické údaje o lokalitě
 1. HODNOCENÍ RIZIKA
 • Identifikace rizik
 • Určení a zdůvodnění prioritních škodlivin a dalších rizikových faktorů
 • Základní charakteristika příjemců rizik
 • Shrnutí transportních cest a přehled reálných scénářů expozice (aktualizovaný koncepční model)
 • Hodnocení zdravotních rizik
 • Hodnocení expozice
 • Odhad zdravotních rizik
 • Hodnocení ekologických rizik
 • Shrnutí celkového rizika
 • Omezení a nejistoty
 1. PRŮZKUMNÉ PRÁCE
 • Dosavadní prozkoumanost území
 • Základní výsledky dřívějších průzkumných a sanačních prací na lokalitě
 • Přehled zdrojů znečištění
 • Vytypování látek potenciálního zájmu a dalších rizikových faktorů
 • Předběžný koncepční model znečištění
 • Aktuální průzkumné práce
 • Metodika a rozsah průzkumných a analytických prací
 • Výsledky průzkumných prací
 • Shrnutí plošného a prostorového rozsahu a míry znečištění
 • Posouzení šíření znečištění
 • Šíření znečištění v nesaturované zóně
 • Šíření znečištění v saturované zóně
 • Šíření znečištění povrchovými vodami
 • Charakteristika vývoje znečištění z hlediska procesů přirozené atenuace
 • Shrnutí šíření a vývoje znečištění
 • Omezení a nejistoty
 1. DOPORUČENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ
 • Doporučení cílových parametrů nápravných opatření
 • Doporuče
 1. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ
 • Použitá literatura
 • Přehled použitých zkratek
 • Seznam příloh