Havárie

 Telefon na Havarijní službu: 721 206 833, (721 206 834)

Havarijní služba funguje celý rok 24 hodin denně .

Posádka havarijní služby vyjíždí na místo s plně vybaveným zásahovým vozidlem do dvou hodin od nahlášení havárie.

 

Zásah havarijní služby je vždy prováděn pod vedením odborně vyškoleného pracovníka.

Základní náplň havarijní služby:

 • výjezd speciálně vybaveného zásahového vozidla na základě ohlášení havárie
 • zajištění odborné koordinace zásahu v rámci havarijního úniku látek kontaminujících životní prostředí, 
 • jednání s orgány státní správy při řešení havarijního úniku
 • zajištění projekční přípravy sanačního zásahu a kompletní realizace sanačních prací včetně likvidace vzniklých nebezpečných odpadů
 • zpracování závěrečné zprávy z průběhu sanačního zásahu eventuelně dalších následných prací (zpracování analýzy rizika, dlouhodobý monitoring apod.) 

Vybavení havarijního vozidla umožňuje provést bezodkladný zásah na místě havárie:

 • kompletní rekognoskaci lokality a fotodokumentaci prací
 • ochranu povrchových toků nornými stěnami a sorpčními hady
 • monitoring znečištění horninového prostředí
 • monitoring povrchových a podzemních vod
 • ochranu kanalizačních řadů
 • ošetření zasažených ploch sorpčními prostředky, jejich sběr a likvidaci

 Vybavení havarijního vozidla mimo jiné zahrnuje:

 • Sorpční a čistící prostředky (hydrofobní i hydrofilní sypké sorbenty, sorpční rohože, biologicky odbouratelné odmašťovadlo)
 • Širokou škálu ochranných pomůcek
 • Dopravní značení pro bezodkladné provedení prací na komunikacích
 • Mobilní odlučovač ropných látek s příslušenstvím
 • Elektrocentrálu, osvětlovací techniku, kompletní vybavení pro odběr vzorků zemin, podzemních a povrchových vod a další technické pomůcky

Laboratorní analýzy odebraných vzorků jednotlivých složek životního prostředí při havarijních zásazích a následných sanačních pracích jsou prováděny v akreditované zkušební laboratoři Bioanalytika CZ Chrudim s. r. o., kde je pro účely havarijní služby zajištěna nepřetržitá pohotovostní služba.

Pro následnou sanaci horninového prostředí a podzemních a povrchových vod jsou využívány další sanační technologie – stacionární odlučovače ropných látek, stripovací kolony, ventingové stanice apod.

Dlouhodobě spolupracujeme při likvidaci následků dopravních nehod se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.