Sanace vody

 

 

Atmogeochemický průzkum

 

 
 

Likvidace následků havárií

 

 
  Zpracování návrhů na optimalizaci sanačních zásahů  
       
 

Řešení sanací podzemních vod a horninového prostředí kontaminovaných látkami cizorodými pro životní prostředí:

 

Sanační technologie pro dekontaminaci horninového prostředí - výroba, dodávka, případně instalace:

 

Průzkumné práce - projekt:

 • zjištění existence ekologické zátěže horninového prostředí
  Zpracování návrhu, studie, projektu a následná výroba a realizace technologie pro čištění podzemní vody od kontaminujících látek s dalším využitím vyčištěné (upravené) vody jako vody pitné či užitkové
 

Průzkumné práce - realizace:

 • atmogeochemický průzkum,
 • hydrogeologický průzkum,
 • geofyzikální průzkum,
 • zonální odběry vzorků zemin,
 • odběry vzorků stavebních materiálů,
 • sedimentů z kanalizace, apod.)
 
 • sanační technologie
 • mobilní sanační technologie
 • sanační technologie pro krátkodobé sanační zásahy nebo řešení havarijních úniků na pozemních komunikacích
 

Průzkumné práce - vyhodnocení

Transportní modely šíření znečištění

Zpracování modelů přirozené atenuace

 

Demolice, odtěžba

   
 • Odtěžba kontaminovaných stavebních materiálů a zemin z ohnisek znečištění, jejich likvidace
 • Zajištění souvisejících demoličních a zemních prací při realizaci likvidace ekologické zátěže
   

Zamezení šíření kontaminace:

  Analýza rizik kontaminovaného území, případně její aktualizace  
 • Zamezení dalšího šíření kontaminace v horninovém prostředí
 • Vybudování a provoz ochranných hydraulických bariér pro zamezení šíření kontaminace z ohnisek znečištění
  Studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu  

Cílové limity:

  Pilotní pokusy vhodnosti sanačních postupů a technologií pro dekontaminaci nesaturované zóny horninového prostředí   Vyčištění podzemních vod a horninového prostředí na požadované cílové sanační limity
  Projekt sanačních technologií pro dekontaminaci nesaturované zóny horninového prostředí  

Supervize a expertní činnost

 

Projekt sanačních technologií pro dekontaminaci saturované zóny horninového prostředí

 
 • Supervize a expertní činnost v rámci realizace sanačních prací
   
 • Následný monitoring podzemních vod a horninového prostředí po ukončení sanačního zásahu
 • Zpracování závěrečné zprávy z průběhu realizace nápravných opatření
 • Uvedení sanované lokality do původního stavu
 • Vyčíslení nákladů na realizaci nápravných opatření (ocenění existující ekologické zátěže)
 • Projekce a realizace moderních a inovativních sanačních postupů

 

 

 

 

Poslední aktuality

NKÚ zveřejnil závěry kontroly zaměřené na oblast odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací. Ze závěrů kontroly vyplývá, že závazky státu nejsou dostatečně plněny.
04.12.2017
Poslanecká sněmovna schválila v prosinci 2018 změnu zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
12.07.2017

 

Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010  
Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010  
Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010  
Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010  
Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010  
Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010  
Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010 Sanace skládky Lukavice zima 2009/2010  

 

Reference - sanační práce

 

Další služby, které můžete hledat:

Vodní zdroje Ekomonitor|Biologické filtry |Septiky|Analýza rizik|Jímky|Studny, vrty, hydrogeologie|Čistička odpadních vod|Lapoly - odlučovače lehkých kapalin|Ekologické audity, IPPC|ČOV|Odlučovače ropných látek|Odpadní vody|EIA, SEA|Odlučovače tuku|Úprava vody|Plastové nádrže|Sanace|Průzkumy kontamince ekologických zátěží|Radonový průzkum, odradonování|Rozbory, analýzy, radon, emise, měření pracovního prostředí|Striping, stripovací věže|Vodoměrné šachty|Vodovody, kanalizace|Žumpy|Čistírna odpadních vod