Průzkum

Cílem průzkumu je:

  • zjištění a určení původu kontaminace
  • zjištění a určení prostoru kontaminace v době průzkumu
  • určit vztah kontaminace/znečištění k potenciálně ohroženým subjektům a objektům
  • určit dynamiku pohybu znečištění v prostoru a čase
  • určit kontaminanty a jejich formy
  • dle kvantifikace znečištění zpracovat bilanci kontaminantů

Cílem průzkumu je také stanovit podmínky transportu znečištění.

V této fázi průzkumu je třeba určit mobilitu kontaminantů a stav prostředí, ve kterém se kontaminace nachází:

  • určení transportních charakteristik kontaminantů a transportních médií (např. koeficient filtrace, součinitel propustnosti apod.)
  • určení přítomnosti samostatné fáze kontaminantů (např. organických kapalin lehčích nebo těžších než voda

 

  • určení charakteristik prostředí, v němž probíhá transport znečištění (např. zrnitostní složení, petrografie, apod.)