Staré ekologické zátěže

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

Likvidace ekologických zátěží - sanace starých ekologických zátěží

 • hydrogeologický průzkum
 • atmogeochemický průzkum
 • projekty , dodávky, instalace a zprovoznění technologie pro odsávání a čištění půdního vzduchu nezvodnělého horninového prostředí
 • zamezení dalšího šíření kontaminace v horninovém prostředí
 • vyčištění podzemních vod a horninového prostředí na požadované limity
 • následný monitoring podzemních vod a horninového prostředí po ukončení sanačního zásahu
 • likvidace starých zátěží životního prostředí
 • likvidace následků havárií
 • odborný dozor nad prováděním sanačních prací
 • zpracování návrhů na optimalizaci sanačních zásahů
 • zpracování modelů šíření kontaminantů v horninovém prostředí

Komplexní řešení sanací podzemních vod a horninového prostředí kontaminovaných látkami cizorodými pro životní prostředí 

 • Zpracování projektu průzkumných prací za účelem zjištění existence ekologické zátěže horninového prostředí
 • Realizace průzkumných prací (atmogeochemický, hydrogeologický, geofyzikální průzkum, zonální odběry vzorků zemin, odběry vzorků stavebních materiálů, sedimentů z kanalizace, apod.)
 • Vyhodnocení průzkumných prací 
 • Zpracování transportních modelů šíření znečištění
 • Zpracování modelů přirozené atenuace 
 • Zpracování analýzy rizik kontaminovaného území, případně její aktualizace
 • Zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu
 • Realizace pilotních pokusů vhodnosti sanačních postupů a technologií pro dekontaminaci nesaturované zóny horninového prostředí
 • Zpracování projektu sanačních technologií pro dekontaminaci nesaturované zóny horninového prostředí
 • Zpracování projektu sanačních technologií pro dekontaminaci saturované zóny horninového prostředí

 

 • Výroba, dodávka a instalace sanačních technologií pro dekontaminaci horninového prostředí  
 • Výroba a dodávka mobilních sanačních technologií pro dekontaminaci horninového prostředí
 • Výroba a dodávka mobilních sanačních technologií pro dekontaminaci horninového prostředí (např. krátkodobé sanační zásahy nebo řešení havarijních úniků na pozemních komunikacích)
 • Odtěžba kontaminovaných stavebních materiálů a zemin z ohnisek znečištění, jejich likvidace
 • Zajištění souvisejících demoličních a zemních prací při realizaci likvidace ekologické zátěže

 

 • Zamezení dalšího šíření kontaminace v horninovém prostředí
 • Vybudování a provoz ochranných hydraulických bariér pro zamezení šíření kontaminace z ohnisek znečištění
 • Vyčištění podzemních vod a horninového prostředí na požadované cílové sanační limity
 • Zpracování návrhu, studie, projektu a následná výroba a realizace technologie pro čištění podzemní vody od kontaminujících látek s dalším využitím vyčištěné (upravené) vody jako vody pitné či užitkové
 • Supervize a expertní činnost v rámci realizece sanačních prací
 • Následný monitoring podzemních vod a horninového prostředí po ukončení sanačního zásahu
 • Zpracování závěrečné zprávy z průběhu realizace nápravných opatření
 • Uvedení sanovované lokality do původního stavu
 • Vyčíslení nákladů na realizaci nápravných opatření (ocenění existující ekologické zátěže)
 • Projekce a realizace moderních a inovativních sanačních postupů